SVĚT » Německý jazyk » Němčina děti

Propracovaný koncept metodiky pro předškolní a školní děti
Plán každé jednotlivé hodiny připravuje naše zkušená lektorka Mgr. Jiřina Petrášková, která je učitelkou německého jazyka s mnohaletou praxí. Výukou předškolních a školních dětí se zabývá od roku 1990. Má zpracovaný vlastní koncept, který je přizpůsoben úrovni chápání dětí tohoto věku a který vychází z běžných situací dětského života. Tato metoda je založena na pravidelném poslechu a výuce formou hry, pohybových a výtvarných aktivit a je vedena pouze v německém jazyce. Důraz se také klade na samostatné vyjadřování se dětí v cizím jazyce. Při práci jde o vytvoření pozitivního vztahu k dalšímu studiu německého jazyka. Plány lekcí jsou tvořeny podle zařazení do kurzu a jejich součástí jsou pracovní listy. 

 

Malé skupinky dětí
Protože němčina je prostředek pro komunikaci, je nutné procvičovat její aktivní používání. Malé skupinky dětí, ale i dospělých tuto možnost nabízejí. Každý se tak dostane ke slovu a každému je věnována adekvátní pozornost. Pod pojmem malá skupinka se skrývá počet 4 – 8 dětí.

 

Zábavná metoda výuky
Při výuce dětí klademe důraz na to, aby se dobře bavily, aby nepocítily nic jako stres, nátlak. Chceme, aby pro ně němčina byla příjemná, těšily se na ni a hodiny si efektivně užívaly. Proto jsou hodiny plné her, písniček, příběhů, do kterých se děti aktivně zapojují. Počet žáků v našich kurzech nepřekračuje 8 dětí.

 

Naše studenty dělíme dle věku do tří základních skupin:

AnfängerAnfänger, to je skupina těch nejmladších, kteří se s němčinou teprve seznamují. V tomto kurzu se děti prostřednictvím poslechu, her, pohybových a výtvarných aktivit a za pomoci všech svých smyslů naučí němčinu přijímat přirozeně a spontánně. Na této úrovni zvládnou okolo 500 slov, naučí se německé písničky, říkadla, vyslechnou si, zahrají a prožijí jednoduché příběhy pro děti a budou schopni komunikovat v krátkých větách. Tento kurz je vhodný pro věkovou kategorii 4 – 7 let. Každá lekce trvá 45 minut. V ceně kurzovného jsou zahrnuty i výukové materiály.
Cena za tento typ kurzu je 6 000,- Kč

GrundstufeGrundstufe, děti, které už začaly chodit do školy a s němčinou již mají zkušenost. Rozvíjejí schopnost samostatné komunikace, rozšiřují si slovní zásobu a rozsah gramatiky stejným způsobem, jako se učí svůj mateřský jazyk, tedy na příkladech a opakováním. Rozšiřují si také encyklopedické znalosti. Pro děti mezi 6 – 10 lety. Každá lekce trvá 45 minut a v rámci kurzovného obdržíte i výukové materiály.
Cena tohoto kurzu je 6 200,- Kč za celý školní rok.

MittelstufeMittelstufe, starší školní děti pokračují podobným principem jako mladší, tedy v hodinách vedených jen v němčině. Obohacují nadále slovní zásobu a stále více komunikují na základě zajímavých aktivit, šitých jim na míru. Kurz nadále využívá stejných principů jako předchozí, jen přizpůsobených dané věkové kategorii. Pro děti ve věku 9 – 15 let. Každá lekce trvá 45 minut a v rámci kurzovného obdržíte i výukové materiály.
Cena za tento kurz je 6 800,- Kč.

V rámci každé výše popsané věkové kategorie dělíme každou z nich totožným způsobem na tři podkategorie podle úrovně znalosti. Ti, kteří začínají a jejich znalosti jsou v daném věkovém vymezení nejméně pokročilé, jsou řazeni do kategorie Schwamm, více pokročilí jsou označováni jako Star a ti nejvíce pokročilí jsou Redner.

 

Po absolvování kurzu je možné složit mezinárodně platnou zkoušku u Goethe institutu 

Po domluvě s Goethe institutem je možné zkoušky pro děti zařídit přímo ve škole, kde se žáci německý jazyk učí. Podmínkou je ale minimálně 10 žáků. 

 

Pro děti:
Po složení zkoušky Goethe-Zertifikats A1: Fit in Deutsch 1 se dokážeš jednoduchým způsobem dorozumět německy. Zkouška předpokládá zcela jednoduché jazykové znalosti. Odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce. 

Po složení zkoušky dokážeš například

* porozumět v běžných situacích krátkým, jednoduchým otázkám, sdělením, telefonním hovorům a zprávám, informacím z rádia a krátkým rozhovorům, 

* pochopit nejdůležitější informace z krátkých písemných textů a sdělení, inzerátů, popisů, dopisů a jednoduchých novinových článků, 

* psát krátká soukromá sdělení,

* představit se při rozhovoru a odpovědět na základní otázky ke své osobě, 

* klást a zodpovědět jednoduché otázky v rozhovorech k tématům, která tě osobně zajímají, 

* formulovat v každodenních situacích obvyklé otázky a prosby nebo na ně reagovat.

 

V případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem e-mailu VzdelavaciCentrumSvet@centrum.cz

Aktuality našeho vzdělávacího centra můžete sledovat i na našem Facebooku: Vzdělávací centrum Svět

 

© 2017 Vzdelavacicentrumsvet.cz všechna práva vyhrazena

Created: ECOSIMM, s.r.o. | Designed: Jan Šmucar